Share

Privacy Verklaring Filmclub Cinemaarten Zaltbommel

Filmclub Cinemaarten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.cinemaarten.nl

Secretariaat

Waalkade 43

5301 CH

Zaltbommel

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Filmclub Cinemaarten verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die Filmclub Cinemaarten verwerkt:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– E-mailadres

– Betaalgegevens leden contributie

 

Met welk doel worden persoonsgegevens verwerkt?

Filmclub Cinemaarten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling (contributie) – Verzenden van onze periodieke nieuwsbrief (en/of een reclamefolder)

– U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten Onze website en/of dienst verzameld geen identity gegevens.

 

Verwerking van de persoonsgegevens.

Bij al onze handelingen waar identitygegevens mee gemoeid zijn is een bestuurslid van Filmclub Cinemaarten betrokken. Er zijn geen geautomatiseerde verwerkingen die gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Filmclub Cinemaarten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien het lidmaatschap wordt opgezegd of niet meer wordt betaald zal de data nog 2 jaar in het systeem blijven. Daarna wordt het actief geruimd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden.

Filmclub Cinemaarten verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met uof om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Filmclub Cinemaarten een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Filmclub Cinemaarten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken.

Filmclub Cinemaarten gebruikt geen technische en functionele cookies. (Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone)

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Filmclub Cinemaarten en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens -die Filmclub Cinemaarten van u heeft in een computerbestand- naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar film@cinemaarten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, wordt een gevraagd om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . Filmclub Cinemaarten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Filmclub Cinemaarten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het Bestuur van Filmclub Cinemaarten (film@cinemaarten.nl).